AKIBA 뉴스

「Witch’s Weapon -마녀병기-‘ × ‘오토기프론티어’ × ‘천년전쟁 아이기스’ 세 타이틀 합동스토어 개최! 11/27 AKIHABARA GAMERS본점


Akihabara-Japan Logo


「Witch’s Weapon -魔女兵器-‘ × ‘오토기프론티어’ × ‘천년전쟁 아이기스’ 세 타이틀 합동스토어 개최!

2019년11월27일(수)~12월15일(일) AKIHABARA GAMERS 본점7F에서
「Witch’s Weapon -마녀병기-‘ × ‘오토기프론티어’ × ‘천년전쟁 아이기스’ 세 타이틀 합동스토어 개최!

 

◆公式HP
https://www.gamers.co.jp/shop/museum/119119/